De organisatie

De Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) is de exploitant van de veerdienst tussen Texel en Den Helder.

TESO is in 1907 opgericht door eilandbewoners die van oordeel waren dat de kwaliteit van de veerdienst van Texel naar de vaste wal belangrijker was dan het maken van winst voor de aandeelhouders. Deze bijzondere invalshoek kent TESO anno 2023 nog steeds - ook nu nog zijn de aandelen TESO goeddeels in eigendom van Texelaars en andere gebruikers en wordt de winst gebruikt om de dienstverlening te verbeteren of om de tarieven te verlagen.

Texel en TESO zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Afhankelijk van het seizoen, zorgen tussen de 130 en 200 medewerkers voor een veilige en comfortabele overtocht van miljoenen passagiers, waaronder inwoners, ondernemers, forensen en vele bezoekers en toeristen. Weer of geen weer: TESO voert ruim 14.000 afvaarten per jaar uit. Veilig en met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid.

TESO is dan ook een trotse organisatie met zeer betrokken medewerkers waar kwaliteit, veiligheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. TESO opereert daarbij in een dynamische omgeving, op het snijvlak van privaat en publiek. Dat vertaalt zich op dagelijkse basis in een grote maatschappelijke belangstelling voor het reilen en zeilen van TESO en haar medewerkers.

Sinds haar oprichting heeft de organisatie van TESO zich op natuurlijke wijze gevormd naar (en aangepast aan) haar unieke rol als veerdienst van Texel. Met meerdere veerboten, waarvan de moderne “Texelstroom” (2016) het meest recent in de vaart is gekomen. In een financieel gezonde omgeving en met goed geschoolde, professionele vaarploegen, technische dienst en een toegewijde verkoop- en waldienst. En met een zeer betrokken kantoororganisatie, directie en raad van commissarissen.

Om goed voorbereid te zijn op de nabije toekomst, heeft de raad van commissarissen onlangs besloten het éénhoofdige directiemodel te verlaten en toe te werken naar een tweehoofdig, collegiaal bestuur. Dit heeft als voordeel dat bestuurlijke afhankelijkheden kunnen worden verminderd, er meer tijd is voor doorontwikkeling en taken waar nodig ook van elkaar kunnen worden gescheiden.

In het nieuwe collegiale directiemodel zal de nieuwe directeur gaan functioneren naast de huidige directeur. In de nieuwe situatie zijn beiden verantwoordelijk voor het strategisch beleid. De huidige directeur zal daarnaast primair verantwoordelijk zijn voor extern relatiebeheer, communicatie, financiën en juridische zaken. De nieuwe directeur zal zich gaan richten op de interne organisatie (operatie, techniek en horeca) en HR en duurzaamheidsinitiatieven.

TESO staat nu aan de vooravond van de implementatie van dit nieuwe bestuursmodel en het werven van een tweede directeur is daarin de volgende stap.

Belangrijke strategische speerpunten voor de komende jaren zijn:

 • Optimaliseren operationele procesinrichting en benutten kansen digitalisering TESO.
 • Voorbereiding herontwikkeling aanlandingspunten veerboten (project Rijkswaterstaat).
 • Voorbereiding nieuwbouw schip (vanaf ca. 2026 e.v.), uitdaging in duurzaamheid en techniek.

De functie en positie

Directeur TESO

Als directeur houd jij je binnen TESO bezig met de dagelijkse operatie van de veerdienst en de interne organisatie. Je geeft sturing en leiding aan het stafteam en zit dat voor. Het stafteam bestaat uit de directeur en de hoofden van de 3 interne diensten (operationele dienst/technische dienst/frontoffice & horeca). Waar de andere directeur meer het gezicht is naar buiten, stuur jij juist het primaire interne proces van TESO aan en ben je daarmee meer het gezicht voor de binnenwereld van TESO.

Je verbindt binnenwereld met buitenwereld en andersom. Je houdt niet van hokjes-denken en stimuleert samenhang en éénheid. Je bent gericht op samenwerken en erkent de waarde en kracht van verbinden. Je staat voor een open cultuur, vindt een transparante werkwijze belangrijk en vervult daarin een voorbeeldrol. Je draagt bij aan een lerende omgeving binnen de organisatie, weet verbinding te maken tussen beleid en uitvoering en zorgt voor heldere communicatie.

Waar nodig maak je even gemakkelijk (moeilijke) keuzes en durf je ook aan te spreken op gewenst resultaat en gedrag. Procedures rondom veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid vormen voor jou het fundament van de dagelijkse operatie. Maar het is en blijft ook mensenwerk. Je bent zichtbaar in de organisatie, werkt op basis van taken en feiten, wilt snappen wat er speelt en verliest de factor mens daarbij dan ook niet uit het oog.

Je bent intrinsiek gemotiveerd en beleeft er plezier aan om één van de boegbeelden van TESO te zijn, naar binnen en naar buiten.

 Taakgebieden

 • Je geeft leiding aan de dagelijkse operatie van TESO (de veerdienst) en haar uitvoerende afdelingen: de operationele dienst, de technische dienst en de frontoffice & horeca (financiën & control ressorteren onder de andere directeur).
 • Je bent beslissingsbevoegd in het nemen van alle noodzakelijke operationele beslissingen. Gelijktijdig ben je ook één van de twee collegiale leden van de directie en ben je dus ook een goede sparringpartner voor de collega-directeur en het stafteam.
 • Je bent verantwoordelijk voor Human Resources in al haar facetten (beleid rondom cultuurmanagement, arbeidsvoorwaarden/CAO, werving & selectie, verzuim & preventie etc.).
 • Je bent verantwoordelijk voor alle facetten rondom Duurzaamheid binnen de organisatie en de dagelijkse operatie van TESO.
 • Je vertaalt strategische doelstellingen naar operationele doelstellingen en draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en vormgeven van veiligheidsmethoden en -beleid, de samenwerking hierin tussen de verschillende afdelingen en houdt hier vanuit de directie dagelijks toezicht op.
 • Je stimuleert de introductie en implementatie van nieuwe concepten, diensten en werkwijzen (bijvoorbeeld rondom klantbeleving) en zorgt hierbij voor verbinding tussen de verschillende afdelingen.
 • Je borgt kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn binnen alle operationele teams en zorgt voor uniformiteit in werken, meer integraal denken en dat specifiek gericht op onze (nautische) sector.
 • Je bent resultaatgericht, stuurt op kwaliteit en productiviteit, onderzoekt afwijkingen en stimuleert verbetering.
 • Je vertegenwoordigt inhoudelijk de TESO, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Samen met de andere directeur waar het kan, maar net zo gemakkelijk individueel als de situatie daar om vraagt.
 • Je rapporteert vanuit je portefeuille in het tweehoofdig bestuur over feiten, omstandigheden en ontwikkelingen die vanuit het oogpunt van continuïteit en integrale sturing voor TESO van belang zijn.

Wat vragen wij aan werkervaring en opleidingsachtergrond

 • Je hebt ruime ervaring in een (eindverantwoordelijke) managementrol binnen een dienstverlener in de (personen) vervoer- en/of transportsector (of aanverwante sector). Bestuurlijke ervaring is een pré.
 • Ervaring in de natte (nautische) sector is een pré, maar niet noodzakelijk. Ervaring in aanverwante sectoren zoals de luchtvaart, het spoor, busvervoer etc. strekt eveneens tot aanbeveling.
 • Je bezit een goed ontwikkeld (HBO+/WO) werk- en denkniveau, bij voorkeur in de hoek van techniek en/of logistiek.
 • Vanuit je ervaring in de sector begrijp je dat doorontwikkeling van de onderneming van vitaal belang is met het oog op haar toekomstbestendigheid en hebt ervaring met het ontwikkelen en succesvol implementeren van de bijbehorende strategische doelstellingen.
 • Je bent bekend met het bedrijfsmatig werken met roosters, ploegendiensten en complexe onderhoudscontinuïteit en kent de bijbehorende dagelijkse routine(s). Je snapt wat medewerkers daarbij beweegt en begrijpt wat ervoor nodig is om hen in hun kracht te krijgen en te houden.
 • Je bent bekend met de rol van werkgever in complexe onderhandelingen en hebt bij voorkeur ook ervaring opgedaan in het samenwerken met vakbonden en/of ondernemingsraden als WOR-bestuurder.
 • Je bent bekend met de unieke positionering van een vervoerder en haar vitale belang voor de buitenwereld. Je weet wat ervan je gevraagd wordt bij eventuele calamiteiten en houdt je staande in de (lokale) samenleving en (landelijke) media wanneer dat nodig is.
 • Je spreekt de taal van de sector en bent in staat om je soepel te bewegen in het veld van verschillende betrokken (overheids-) gremia.

Wij herkennen in jou het volgende competentieprofiel

 • Analytisch vermogen en strategisch inzicht, je kan snel doorgronden hoe zaken lopen en kunt deze ook duiden en hierop plannen en acteren.
 • Accuratesse, je werkt nauwgezet, hebt oog voor detail, maar bent geen micro-manager. De (nautische) wereld van kwaliteit, structuur, hiërarchie (vaarteams), veiligheid, certificering en protocollen vormt voor jou daarbij een gegeven.
 • Stressbestendig, als het eens tegenzit, houd je het hoofd koel, weet je te prioriteren en los je eerst zaken op, alvorens na te denken over hoe dit in de toekomst te voorkomen.
 • Doortastend en oplossingsgericht, je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en bent in staat om beslissingen te nemen, ook als deze moeilijk zijn. Voor jou hebben zaken een kop en een staart. En als iets een keer niet lukt, neem jij de beslissing die dan nodig is en zorg je dat iedereen aan boord blijft.
 • Praktisch, je bent geen theoreticus maar iemand die de organisatorische realiteit als uitgangspunt neemt, bijstuurt daar waar dat nodig is en die de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk daar laat waar die hoort te liggen. Je werkt op basis van vertrouwen en bent bereid om verantwoorde risico’s te nemen als de situatie daar om vraagt.
 • Empathisch, je herkent de drijfveren van de medewerkers en laat mensen vanuit hun kracht werken, je stimuleert daarbij ontwikkeling en groei.
 • Verbindend, je creëert verbinding en draagvlak in zowel de manier van werken als ook in de cultuur. Je geeft richting waar dat moet en laat ruimte waar dat kan. Je inspireert, daagt uit en bent tegelijkertijd toegankelijk.
 • Transparant en integer, je bent open over je rol en stimuleert ook openheid bij anderen in houding en gedrag. Je bent je hierbij bewust van jouw voorbeeldgedrag als directeur en reflecteert op je eigen leiderschap. Je staat voor goede omgangsvormen in de organisatie en balanceert dit met gezonde daadkracht.
 • Communicatief sterk, je bent helder en transparant in zowel taal als gedrag.
 • Lokale oriëntatie, je snapt het belang van TESO voor Texel en andersom en je begrijpt dat dit ook iets van je vraagt in relatie tot je leefomgeving (gedrag, beschikbaarheid, wonen).

Wat hebben wij jou te bieden

De TESO vervult een onmisbare rol in de logistieke keten van Texel. De ambities van de TESO om hier een nog betere bijdrage aan te leveren zijn groot. In de rol van directeur krijg je de mogelijkheid om jouw visie, input en sturing te geven aan deze ambitie. We bieden je een uitdagende plek in een gedreven, enthousiaste en trotse organisatie.

Als directeur in een tweehoofdige directie past daarbij een competitieve en marktconforme beloning (conform weging ORBA), met een goed primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Inschaling vindt plaats op basis van kandidatuur en mate van geschiktheid.

Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de TESO.

Planning

Sluiting reactietermijn: 26 april
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers in Baarn: week 16 en 17
Eerste ronde selectiegesprekken: week 19
Tweede ronde selectiegesprekken: week 20
Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen
Beoogde datum indiensttreding: juli/augustus 2023

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen Ronald Bruin of Gerard Kuipers, telefoon 035 - 694 8000.