Oproeping

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke N.V. TexelsEigen Stoomboot Onderneming, te houden op vrijdag 30 september 2022 om 20.00 uur in de TXL Sporthal, Emmalaan 55, Den Burg. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling notulen algemene vergadering van aandeelhouders van 7 januari 2022
3. Verslag van de directie over het boekjaar 202/2022
4. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2021/2022
5. De jaarrekening over het boekjaar 2021/2022
a. Bespreking van de jaarrekening
b. Vaststelling van de jaarrekening
c. Winstbestemming
d. Decharge directie
e. Decharge Raad van Commissarissen
6. HerBenoeming commissaris
Aftredend en volgens rooster en herkiesbaar, mevrouw M.E. Duin.
7. Bedrijfsontwikkeling
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

De te behandelen stukken met toelichting en de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 7 januari 2022 liggen tot en met de dag van de vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar.

Mevrouw Duin is volgens rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. De Raad van Commissarissen draagt haar voor als benoembaar, onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar aanbevelingsrecht, voor een nieuwe periode als commissaris.
De overige leden van de Raad van Commissarissen waarderen haar inzet en bijdrage in de Raad en stellen het op prijs dat zij zich herkiesbaar stelt. Van de ondernemingsraad is geen aanbeveling ontvangen.
Mevrouw Duin is werkzaam als adviseur beheer watersystemen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorder- kwartier. Momenteel vervult mevrouw Duin geen nevenfuncties.
Mevrouw Duin is houder van een aandeel van fl. 25,= in de vennootschap

Toegang tot de vergadering hebben aandeelhouders van 18 jaar en ouder onder overlegging van een door de vennootschap afgegeven aandeelhouderspas dan wel van een op hun naam gesteld aandeel of van een door een bankinstelling afgegeven depotbewijs, in de beide laatstgenoemde gevallen steeds tezamen met een legitimatiebewijs. Aandeelhouders ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar hebben - onder begeleiding van een aandeelhouder ouder dan 18 jaar - toegang tot de vergadering (zonder stemrecht). Aandeelhouders kun- nen zich ter vergadering door één andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen mits onder overlegging van een schriftelijke volmacht en het betrokken aandeelbewijs of een (geldige) aandeelhouderspas, onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de statuten.

Texel, 1 september 2022

Raad van Commissarissen en directie TESO

Ivm een technische storing komen de extra afvaarten van vrijdag 30/9 tm maandag 3/10 te vervallen. Klik hier voor de actuele afvaarten en verwachte wachttijd